Contact

Gegevens:

Salone Narcissi
Gerdingerstraat 21
3960 Bree

denhondrieke@outlook.com

+32 496 42 18 62

Privacyverklaring

Salone Narcissi, gevestigd aan Schoolstraat 2, 3990 Peer, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Artikel 1: Contactgegevens

 

https://www.salonenarcissi.be

Schoolstraat 2, 3990 Peer, België

+32 496 42 18 62

Rieke Den Hond is de Functionaris Gegevensbescherming van Salone Narcissi zij is te bereiken via info@salonenarcissi.be

 

Artikel 2: Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Salone Narcissi verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Artikel 3: Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@salonenarcissi.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Artikel 4: Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Salone Narcissi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Artikel 5: Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Salone Narcissi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Artikel 6: Delen van persoonsgegevens met derden

 

Salone Narcissi verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Salone Narcissi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Artikel 7: Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Salone Narcissi gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Artikel 8: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Salone Narcissi en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@salonenarcissi.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Salone Narcissi wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Artikel 9: Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Salone Narcissi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@salonenarcissi.be

 

Algemene voorwaarden

TITEL 1: ALGEMEEN

 

Artikel 1: Ondernemingsgevens

 

Salone Narcissi

 

Schoolstraat 2, 3990 Peer, België

 

+32 496 42 18 62

 

BE 0470 662 405

 

 

Artikel 2: Privacy

 

Salone Narcissi behandelt de vertrouwelijke gegevens van de Klant volgens de richtlijnen van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Een uitgebreide privacyverklaring kan worden teruggevonden op de website.

 

 

Artikel 3: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.


Het nalaten op gelijk welk moment door Salone Narcissi om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 4: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Salone Narcissi. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 5: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 6: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

 

TITEL 2: WEBSHOP

 

Artikel 7: Algemeen


De e-commerce website van Salone Narcissi, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Schoolstraat 2, BTW BE 0470 662 405, (hierna 'Salone Narcissi) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Deze titel is van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Salone Narcissi moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Salone Narcissi aanvaard zijn.


Artikel 8: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 9: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Salone Narcissi niet. Salone Narcissi is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Salone Narcissi is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Salone Narcissi. Salone Narcissi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 10: Online aankopen

 

De klant surft naar www.salonenarcissi.be. Daar kan men pagina ‘webshop’ selecteren. De klant kan hier kiezen welke producten hij wenst te bestellen. Dit gebeurt door ‘in winkelwagen’ te selecteren. In de winkelwagen kan er ‘verder naar bestellen’ geselecteerd worden, wanneer men de gewenste producten heeft. Daarna krijgen de klanten de kans om te bestellen met een account of zonder een account. Vervolgens wordt er gevraagd om persoonlijke gegevens in te vullen, de gekozen verzend- en betaalmethode te selecteren. Dan heeft men een bestelling geplaatst.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via overschrijving op rekeningnummer BE73 0018 7872 1460
  • contant

Salone Narcissi is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 11: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Salone Narcissi ontvangt een email met een geplaatste bestelling. Er wordt gestreefd naar een afhandeling van de leveringsprocedure binnen de 5 werkdagen.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

 

De levering gebeurt door een door Salone Narcissi gekozen postleverancier.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Salone Narcissi.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Salone Narcissi was geboden.

 

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Salone Narcissi.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Salone Narcissi te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 13: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Salone Narcissi.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";  

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Salone Narcissi, 3990 Peer, Schoolstraat 2, info@salonenarcissi.be, +32 496 42 18 62 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Salone Narcissi heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Salone Narcissi (3990 Peer, Schoolstraat 2) of aan.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Salone Narcissi zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Salone Narcissi alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Salone Narcissi op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Salone Narcissi wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Salone Narcissi geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Salone Narcissi betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

 

Artikel 14: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Salone Narcissi en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Salone Narcissi.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Salone Narcissi zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

 

Artikel 15: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Salone Narcissi beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Salone Narcissi zich het recht voor de niet (volledig) 5etaalde artikelen terug te nemen.

 

 

TITEL 3: BEHANDELINGEN

 

Artikel 16: Algemeen

 

Deze titel geldt voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Salone Narcissi en een Klant waarop Salone Narcissi deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 17: Inspanningen Salone Narcissi

 

Salone Narcissi zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Salone Narcissi zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de Klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

Artikel 18: Afspraken

 

De Klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Salone Narcissi te melden. Indien de Klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Salone Narcissi het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de Klant berekenen. Bij te late verwittiging is dit 50% van de afgesproken behandeling. Bij een no show zonder verwittiging, is dit 100% van de afgesproken behandeling. De Klant mag slechts een volgende afspraak maken, indien dit bedrag vereffend is.

 

Indien de Klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het salon komt, mag het Salone Narcissi de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in het salon aankomen kan Salone Narcissi de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Salone Narcissi moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de Klant melden.

 

Artikel 19: Betaling

Salone Narcissi vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op de website (www.salonenarcissi.be). De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zodanig de voorraad strekt. De Klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

 

Artikel 20: Geheimhouding

Salone Narcissi is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de Klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Klant is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Artikel 21: Aansprakelijkheid

Salone Narcissi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Salone Narcissi is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de Klant heeft meegenomen naar het salon.

 

Artikel 22: Garantie

Salone Narcissi geeft de Klant één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De Klant andere producten dan de door schoonheidsspecialiste geadviseerde producten gebruikt.
  • De Klant de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
  • De Klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De Klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

Salone Narcissi geeft de Klant nooit het betaalde honorarium terug, maar er zal dan naar een andere oplossing gezocht worden in de vorm van behandeling of product.

 

Artikel 23: Diefstal en beschadiging

Salone Narcissi heeft het recht van de Klant een schadevergoeding te eisen indien de Klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Salone Narcissi meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Artikel 24: Klachten

Indien de Klant een klacht heeft over een behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen de vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Salone Narcissi. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidsspecialiste de behandeling opnieuw verrichten.

    

Artikel 25: Behoorlijk gedrag

De Klant behoort zich in het salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de Klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Salone Narcissi het recht de Klant de toegang tot het salon te weigeren in der opgaaf van redenen.

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Salone Narcissi, 3990 Peer, Schoolstraat 2, info@salonenarcissi.be:

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en)

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

 

BE 0740 662 405

Eenmanszaak